|Εξοικονομηση Κατ’ οίκων
Εξοικονομηση Κατ’ οίκων 2018-03-17T15:37:25+00:00

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»

Επωφεληθείτε από την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον για την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου σας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες και εργασίες για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, από την σύνταξη του φακέλου για την τράπεζα, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, μέχρι την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών

“Επενδύστε στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας, απολαύστε τα οφέλη της μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης ενέργειας και της βελτίωσης των συνθηκών διαμονής και αυξήστε την αξία της περιουσίας σας”

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτηρίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.
Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»

Τα Βασικά Δικαιολογητικά  ελέγχου -προέγκρισης αίτησης για την ένταξη στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ II είναι τα παρακάτω :

 • Συμβόλαιο Κατοικίας που να αναφέρει ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει την πλήρη Κυριότητα
 • Δήλωση Ε1 όπου να αναφέρει ότι η επιλέξιμη κατοικία είναι η Πρώτη Κατοικία  με δηλωμένο τον αριθμό παροχής ΔΕΗ του ακινήτου
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ε1 Φορολογικού έτους 2016
 • Πιστοποιητικό Ενφια
 • Δήλωση E9 με δηλωμένο τον αριθμό παροχής ΔΕΗ του ακινήτου
 • Φωτοτυπία Ταυτότητα
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου εναλλακτικού Παρόχου
 • Άδειας Οικοδομής
 • Κάτοψη Κτηρίου με σχέδια θεωρημένα από την πολεοδομία και όχι από το αρχείο του Μηχανικού  ή του Ιδιοκτήτη με απλή υπογραφή του Μηχανικού (Συνήθως τα σχέδια της πολεοδομία φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη ‘’Ελέγχθηκε  ή Έλεγχος με την στρόγγυλη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας’) .
 • Ενεργειακό  Πιστοποιητικό (ΠΕΑ) μετά  από την 26 Νοεμβρίου 2017

Σημαντικό:

Σε περίπτωση εύρεσης αυθαιρεσίας στο ακίνητο κατά την αυτοψία του Μηχανικού μας , τότε παγώνει προσωρινά  το αίτημα μέχρι να τακτοποιηθεί η αυθαιρεσία στην πολεοδομία (με εξόφλης του προστίμου) είτε σε συνεργασία με τον Μηχανικό μας , είτε σε συνεργασία με Μηχανικό του Πελάτη αλλά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού της εταιρείας μας. Για την συγκεκριμένη διεργασία θα αποστέλλεται προσφορά υπηρεσιών από τον Μηχανικό μας προς τον Πελάτη.

Αν γνωρίζεται  ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες και επιθυμείτε  να ενταχθείτε  στο πρόγραμμα , ας μας το γνωστοποιήσετε  πριν γίνει η αυτοψία διότι θα πρέπει να προσκομισθούν τα εξής παρακάτω έγγραφα για την διεκπεραίωση της αυθαιρεσίας και συνέχιση της Διαδικασίας :

–           Σχέδια  θεωρημένα από Πολεοδομία σε περίπτωση Αυθαιρεσίας: Κάτοψη , όψεις , Τοπογραφικό , Διάγραμμα Κάλυψης

–           Καταλογισμός και αποδεικτικά εξόφλησης του προστίμου

Για την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» παρακαλω συμπληρωστε και αποστείλτε μας το ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός και επιχορηγούμενες δαπάνες του προγράμματος

Προς ενημέρωση σας, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ιδιώτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος/ μονοκατοικίας  (και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9), με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επί του ανωτέρω προϋπολογισμού, όπως διαμορφώνεται στη βάση των παραστατικών δαπάνης (τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων), καταβάλλεται επιχορήγηση βάσει των ποσοστών της παραγράφου 2.2 του κεφαλαίου 2 του Οδηγού.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου (Κεφάλαιο 3 του Οδηγού) και με προκαθορισμένα ανώτατα τιμήματα, τα ακόλουθα:

 α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο (2) ενεργειακών επιθεωρήσεων

β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση

γ. Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ).

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα εξής:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου (έλεγχος υποβληθέντων απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρότητα τους σύμφωνα με τον Οδηγό το Προγράμματος, δημιουργία φακέλου δικαιολογητικών, ηλεκτρονική ανάρτηση, υποβολή και παρακολούθηση αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του αρμόδιου υπουργείου, υποστήριξη σας μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης , παράδοση πρωτοκόλλου υποβληθείσας αίτησης ) –Κόστος 248 €
 • Διενέργεια των απαιτούμενων δύο (2) ενεργειακών επιθεωρήσεων – Κόστος κάθε Πιστοποιητικού όπως περιγράφεται παρακάτω
 1. i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα 62,00 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,00 €,
 2. ii) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, το τίμημα ανέρχεται σε 62,00 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο τίμημα ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,00 €.
 • Σύνταξη μελέτης και προσφοράς προτεινόμενων παρεμβάσεων και εξοπλισμού για την επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης – Δωρεάν
 • Τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (αν απαιτηθούν)

Το κόστος θα καθορίζεται  ξεχωριστά και ανάλογα με το είδος των μελετών και εγκρίσεων που θα απαιτηθούν και μετά από ξεχωριστή προς τούτο έγγραφη συμφωνία μας.

Τα παραπάνω τιμήματα περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος σας επιβαρύνει.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την παρακάτω σειρά:
·        Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
·        Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
·        Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.