|Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 2018-03-20T19:03:35+00:00

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η Εταιρεία μας PVMAINT δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση και συντήρηση Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων , στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς  με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην Μελέτη και Σχεδιασμό Έργων , αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου κτιριακές  Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ενεργειακών Συστημάτων, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Αναλυτικότερα οι Προσφερόμενες Υπηρεσίες  Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που αναλαμβάνει η Εταιρεία μας:

 • Μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ενεργειακές Μελέτες
 • Μελέτες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Υποσταθμών μέσης τάσης
 • Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Μελέτες Θέρμανσης
 • Μελέτες  κλιματισμού
 • Μελέτες εξαερισμού – αερισμού
 • Μελέτες Φωτισμού

Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν επίσης την αρχιτεκτονική και φωτορεαλιστική απεικόνιση των κτιρίων, προσαρμοσμένες πάντα τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταιρία μας, στελεχωμένη από ηλεκτρολόγους μηχανικούς τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και έμπειρους τεχνικούς, αναλαμβάνει την σύνταξη ηλεκτρολογικής μελέτης του χώρου σας (Σχέδιο-Πιστοποιητικό ΔΕΗ) σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του ΕΛΟΤ HD 384, σε πολύ μειωμένες τιμές κατανοώντας την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Στάδια Εργασιών για την έκδοση πιστοποιητικού-σχεδίου ΔΕΗ:

Μετρήσεις ,οπτικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα μέρη της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων για την σωστή σύνταξη της ηλεκτρολογικής μελέτης του χώρους σας.

Καταχώρηση όλων των αποτελεσμάτων και των δεδομένων της αυτοψίας μας στο νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο καθώς και η σωστή σύνταξη της ηλεκτρολογική μελέτης από τους αρμόδιους μηχανικούς.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου ΔΕΗ, βάση νόμου (ΦΕΚ Β΄ 1809 της 11.08.2011), είναι η ύπαρξη αντιηλεκτροπληξιακoύ διακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας του υπό μελέτη χώρου, καθώς και η διεξαγωγή όλων των απαραιτήτων μετρήσεων και ελέγχων με ειδικό πιστοποιημένο όργανο για την ορθή συμπλήρωση του ηλεκτρολογικού σχεδίου , (Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη) και την ασφαλή παράδοση του χώρου στους χρήστες.