|Μικρές Αναμογεννήτριες
Μικρές Αναμογεννήτριες 2018-03-18T14:53:16+00:00

Μικρές Αναμογεννήτριες

Μια από τις σημαντικότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η αιολική, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου.Οι σημερινές ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του ανέμου σε ηλεκτρική, χωρίς να παράγουν ρύπους και χρησιμοποιώντας μια ανεξάντλητη και δωρεάν πηγή ενέργειας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της Αιολικής Ενέργειας τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Η ονομαστική ισχύς των ανεμογεννητριών συνεχώς αυξάνεται, όπως επίσης και η αξιοπιστία τους. Στην Ελλάδα, η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες. Το υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με την μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου να ξεπερνά, σε πολλά σημεία της χώρας, τα 8 m/sec.

Περιοχές όπως είναι η Εύβοια, η Πελοπόννησος, η Θράκη και η Κρήτη, λόγω του πολύ καλού αιολικού δυναμικού, κατέχουν τα πρωτεία ως προς την εγκατεστημένη ισχύ αιολικών σταθμών.

Πως λειτουργεί;

Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας και αυτά στη συνέχεια, περιστρέφουν ένα μοτέρ που παράγει ρεύμα. Οι σημερινές ανεμογεννήτριες έχουν 2 ή 3 πτερύγια και αποδίδουν 200 – 400 κιλοβάτ ηλεκτρικής ισχύος.  Στη χώρα μας, λόγω του πλήθους νησιών, τα αιολικά πάρκα αποτελούν μια από τις καλύτερες λύσεις για παραγωγή ενέργειας. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές μπορούν να παράγουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειαζόμαστε. Τα περισσότερα αιολικά πάρκα στη χώρα μας είναι εγκατεστημένα στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια, όπου έχουν εγκατασταθεί αιολικά συστήματα συνολικής ισχύος 264 μεγαβάτ.

Βήματα για την υλοποίηση ενός αιολικού πάρκου

Το πρώτο βήμα για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου είναι η μέτρηση του αιολικού δυναμικού. Ένας υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη επίσημα στοιχεία αιολικού δυναμικού, τουλάχιστον ενός έτους, για την περιοχή στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου. Κατάλληλη περιοχή για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου θεωρείται εκείνη που διαθέτει μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη των 5 m/sec και παράλληλα, χαμηλή μέγιστη ταχύτητα ανέμου στην οποία δεν εμφανίζονται συχνά ριπές.  Επόμενο βήμα εφόσον το αιολικό κριθεί ικανοποιητικό είναι η αδειοδοτική διαδικασία. Ανάλογα το μέγεθος της εγκατάστασης αλλάζει και η διαδικασία αδειοδότησης. Σύμφωνα με το νόμο Υπ’ αριθ. 3851 περί ΑΠΕ, για εγκαταστάσεις άνω των 100 κιλοβάτ, πρώτα πρέπει να γίνει αίτηση στην αρμόδια ΔΕΗ, να εκδοθεί άδεια από την πολεοδομία για την εγκατάσταση του πάρκου και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Οι μικρές εγκαταστάσεις, κάτω των 20 κιλοβάτ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Εξαιρούνται όσες εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ή σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από υφιστάμενο αιολικό σταθμό, εάν η συνολική ισχύς και των δύο εγκαταστάσεων ξεπερνά τα 20 κιλοβάτ.

Για να εκδοθεί η άδεια από την πολεοδομία πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Απόσταση μεγαλύτερη των 850 μ. από ήδη καθορισμένο Όριο Ανάπτυξης και μεγαλύτερη των 350 μ. από νόμιμα υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία που βρίσκεται εκτός Ορίου Ανάπτυξης.

(β) Απόσταση μεγαλύτερη των 300 μ. από το όριο Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης, Γεωμορφώματος, Προστατευόμενου Τοπίου, Περιοχής Προστασίας του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, περιοχής της Σύμβασης RAMSAR, πολιτιστικού τοπίου ή άλλης καθορισμένης περιοχής προστασίας της φύσης.

(γ) Απόσταση μεγαλύτερη του 150% και του 100% του μέγιστου ύψους ανεμογεννήτριας, από το όριο αυτοκινητοδρόμου και το όριο οποιουδήποτε άλλου εγγεγραμμένου δημόσιου δρόμου (δεν περιλαμβάνεται δρόμος που οδηγεί κυρίως σε ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου).

(δ) Απόσταση μεγαλύτερη των 350 μ. από οποιοδήποτε σημείο αεροδιαδρόμου ή κώνου πτήσεων και διακίνησης πτητικών μέσων ή άλλη απόσταση που θα καθορισθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή το Υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής.

(ε) Απόσταση μεγαλύτερη του 150% και του 100% του μέγιστου ύψους ανεμογεννήτριας, από εναέριες γραμμές υψηλής τάσης (66 KV ή περισσότερα) ή άλλων χαμηλότερων τάσεων, αντίστοιχα.

(στ) Απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από αρχαιολογικό χώρο, η οποία θα καθορίζεται από την Πολεοδομική Αρχή, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

(ζ) Απόσταση μεγαλύτερη των 200 μ. από το όριο κρατικού δάσους με πυκνή βλάστηση. Σε κρατικό δάσος με αραιή ή χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, είναι δυνατή η χωροθέτηση αιολικού πάρκου, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται αντιπυρική λωρίδα, αφού προηγουμένως εξασφαλισθούν οι απόψεις του Τμήματος Δασών.

(η) Απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από διάδρομο και πέρασμα διέλευσης αποδημητικών πτηνών και από το όριο καθορισμένης Ζώνης Ειδικής Προστασίας άγριων πτηνών και βιοτόπων. Σε περίπτωση χωροθέτησης αιολικού πάρκου ή ανεμογεννήτριας αιολικού πάρκου σε απόσταση 500-1000 μ. από τις περιοχές αυτές, θα εξασφαλίζονται οι απόψεις του Ταμείου Θήρας.

(θ) Απόσταση μεγαλύτερη των 100 μ. από διάδρομο μετάδοσης ραδιοκυμάτων και των 600 μ. από διάδρομο μετάδοσης νόμιμα υφιστάμενων κεραιών τηλεπικοινωνιών. Κάθε σχετική αίτηση θα αξιολογείται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οι αποστάσεις αυτές είναι δυνατό να τροποποιούνται με βάση γνωμοδότηση, αναφορικά με την πιθανότητα επηρεασμού εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνίας

(ι) Οποιαδήποτε ανεμογεννήτρια θα βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. και το κτίριο ελέγχου του αιολικού πάρκου θα απέχει τουλάχιστον 6 μ. από τα όρια της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας.

(κ) Το επίπεδο ηχητικής ρύπανσης θα βρίσκεται εντός των καθορισμένων ορίων. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά βάσει εξειδικευμένης νομοθεσίας, ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου πρέπει να χωροθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ένταση του θορύβου από τη λειτουργία της να μην υπερβαίνει τα καθοριζόμενα στον ακόλουθο πίνακα, όπως μετρούνται στα όρια των αντίστοιχων Ζωνών .

Κόστος υλοποίησης

Το κόστος υλοποίησης εξαρτάται από τον εξοπλισμό που θα επιλέξουμε για την εγκατάσταση. Ανά κιλοβατώρα το κόστος ανέρχεται από 700 έως 1100 ευρώ. Μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση 50Kw κοστίζει περίπου γύρω στα € 160.000 και η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας από τη ΔΕΗ είναι 0,25 €/kW. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου είναι πολύ σημαντικά. Ένα μεγαβάτ αιολικής ενέργειας καλύπτει τις ανάγκες 350 νοικοκυριών και αντιστοιχεί σε 300 τόνους πετρελαίου. Μια γιγαβατώρα αιολικής ενέργειας εξοικονομεί 600 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή μιας ανεμογεννήτριας αποσβένεται στους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της και η διάρκεια ζωής της είναι 20 χρόνια. (Φωτογραφία 4)

Η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου είναι σίγουρα από τις οικολογικές λύσεις, αλλά πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η προστασία της πανίδας. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να γίνονται εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και περιοχές προστασίας πουλιών.

Στα περισσότερα αιολικά πάρκα, μέχρι στιγμής, οι αρνητικές επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών είναι αμελητέες ή μηδενικές. Σύμφωνα με την Greenpeace, η σωστή και εκ των προτέρων πρόβλεψη για την ορθή χωροθέτηση ενός αιολικού πάρκου, πρακτικά εκμηδενίζει τους κινδύνους για τα πουλιά και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί τη μόνη λύση ώστε ο πλανήτης μας να αποτελεί ένα φιλόξενο σπίτι για όλη την πανίδα.