|Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 2018-05-03T15:15:13+00:00

Φωτοβολταικά Συστήματα

Η Εταιρεία μας PVMAINT δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση και συντήρηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (Α.Π.Ε.).

Η PVMAINT στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση-τεχνική υποστήριξη Φωτοβολταϊκων εγκαταστασεων και αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για εξειδικευμένες και αξιόπιστες εφαρμογές όπως:

 • ΦΒ Συστηματα Net Metering
 • Αυτονομα Φωτοβολταϊκα Συστηματα
 • Ηλιακές Αντλίες άντλησης υδάτων
 • Εφεδρικά Συστήματα

Αυτοπαραγωγή – Net Metering

Η υπουργική απόφαση για την καθιέρωση και την εισαγωγή του Net Metering (Ενεργειακός Συμψηφισμός) στην χώρας μας υπεγράφη 30/12/2014.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering). Mέσω του  προγράμματος αυτού είναι δυνατή η εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) και την αξιοποίησή του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Υπ. Απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

 • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
 • Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW ενώ για την Κρήτη τα 50KW.
 • Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες)
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, φωτοβολταϊκά συστήματα θα μπορούν να εγκαθιστούν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μισθωτές, ενώ ιδιαίτερα επωφελής είναι η πρόβλεψη για ετήσιο χρόνο συμψηφισμού της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη από τον αυτοπαραγωγό ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται,στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kWp) ≤0,5*Συμφωνημένη Ισχύς Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp, με μέγιστο όριο τα 500kW.

Ειδικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp.  Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (500 kWp), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας,η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Πρέπει να σημειωθούν επίσης τα ακόλουθα:

Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

 • Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 • Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, εφεξής Σύμβαση Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα με τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.

 • Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3468/2006 στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παραπάνω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, κατά το άρθρο 3 της ως άνω απόφασης, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης είναι η πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Προκειμένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 40 του ν.2773/1999 το τυχόν πλεόνασμα ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς, το οποίο προκύπτει από τον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, υπολογίζεται ανά μήνα μοναδιαία τιμή με την οποία τιμολογείται το πλεόνασμα αυτό, ως εξής:

α)    Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως μέση τιμή των 12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με βάση την οποία καλούνται οι Προμηθευτές να καταβάλουν τα ποσά για την ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143, παρ. 2α του ν.4001/2011 και σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 14/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.

β)    Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως μέση τιμή των 12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών του μέσου μηνιαίου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, όπως αυτό καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ.

γ)    Τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπολογίζονται, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, από τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

ΕΙΚΟΝΙΚΟ (VIRTUAL) NET METERING

ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ  ΚΑΙ  ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 

Η δημοσίευση την 5/5/2017 σε ΦΕΚ της απόφαση του ΥΠΕΝ σχετικά με το net metering και το εικονικό (virtual) net metering, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση των Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ στην χώρα μας και παρέχει μία νέα αναπτυξιακή προοπτική κυρίως για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας.

Σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις, αγρότες και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πλέον με την θεσμοθέτηση της απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση (ή και τις εγκαταστάσεις) κατανάλωσης. Μέχρι πρόσφατα, αυτό που ισχύει είναι ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπραγαγωγούς σε εγκαταστάσεις που συνδέονται στο δίκτυο και είναι στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, γεγονός το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατο να γίνει, λόγω και της έλλειψης κατάλληλου και επαρκούς χώρου.

Η απόφαση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που δεν έχουν δική τους στέγη να συμψηφίσουν την κατανάλωσή τους με ένα σύστημα που βρίσκεται σε άλλο χώρο (κτίριο, οικόπεδο κτλ.). Επίσης θα δώσει τη δυνατότητα σε αγρότες να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά σε διαφορετική τοποθεσία (μη δεσμεύοντας π.χ. μέρος της καλλιεργήσιμης γης τους) και η παραγωγή ηλιακής ενέργειας να συμψηφίζεται με την κατανάλωση σε έναν και μόνο μετρητή. Τέλος θα επιτρέψει σε Δήμους και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου να αξιοποιήσουν ελεύθερους χώρους (π.χ. ταράτσες σχολείων) για την παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση άλλων δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών.

Επίσης, επισημαίνεται πως η δυνατότητα εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) δίνεται όχι μόνο σε Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες, αλλά και σε σταθμούς βιομάζας / βιοαερίου / βιορευστών, σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σε ΣΗΘΥΑ.

H ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού στην περίπτωση του virtual net-metering µπορεί να ανέρχεται µέχρι 20 κιλοβάτ. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να µην ξεπερνά το 50% της συνολικής κατανάλωσης της εκμετάλλευσης. Η διάρκεια δε της σύμβασης συμψηφισμού θα έχει διάρκεια 25 έτη, η δε εκκαθάριση θα γίνεται κάθε τρία έτη.

Βήματα για την εγκατάσταση και σύνδεση  του συστήματος με το Δίκτυο της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ):

 1. Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή).
 2. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 3. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
 4. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση. Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.
 5. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεταιαίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίοσυνυποβάλλονται:
 1. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,
 1. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: α) τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης,

β)μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,

γ) οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει ναβρίσκονται εντός των ορίων +15% έως −20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από -2,5 Hzέως +1,5Hz). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ρυθμίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα λεπτά,

γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα,

iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης ii της παρούσας παραγράφου.

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-4810045, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία ένταξης σας στο καθεστώς των Αυτοπαραγωγών μέσω Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Η εταιρεία μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των  διασυνδεδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων, σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας  :

–          την εκπόνηση μελέτης του φωτοβολταϊκού συστήματος ειδικά για τις ανάγκες και τον χώρο σας,

–          την υποβολή της αίτησης σύνδεσης και υποστήριξη σας για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης

–          την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος

–          την συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος σας.

Αυτονομα Φωτοβολταϊκα Συστηματα

Στην PVMAINT σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη κάθε ενεργειακής ανάγκης σε μόνιμες και εξοχικές κατοικίες  , Μοναστηρια , επαγγεμαλατικους χώρους  και γενικά σε κάθε είδους εγκαταστάσεις που είτε δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της Δεδδηε ή που επιθυμούν να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με συστήματα ανανεωσημων πηγων ενέργειας.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομάζονται εκείνα τα συστήματα ηλεκτροδότησης που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο μεσω Φωτοβολταϊκων  ή τον άνεμο μέσω ανεμογεννητριας  ακόμα και με συνδυασμό συμβατικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτριες πετρελαίου ), ανεξαρτητοποιείτε από το δημόσιο δίκτυο και  παράγει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια  για την κάλυψη των αναγκών του με την βοήθεια συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές).

Έχοντας πάντα υπόψη μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών σας,  έχουμε την δυνατότητα σχεδίασης και εγκατάστασης οποιουδήποτε αυτόνομου συστήματος, προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις.

Τα Αυτόνομα Συστήματα είναι μονόδρομος σε περιπτώσεις όπου το  ηλεκτρικό δίκτυο είναι σε μακρινή απόσταση ή και  δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι νέοι κάτοικοι κοντά στην περιοχή, ώστε  να μοιραστούν  το  μεγάλο κόστος τοποθέτησης κολώνων  και συρμάτων μεταφοράς ενέργειας του δικτύου. Επίσης είναι μονόδρομος σε περιπτώσεις που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή  έχουν θέματα νομιμοποίησης, με αποτέλεσμα να μην τους ηλεκτροδοτεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ένα Αυτονομο Συστημα πρέπει  να υπολογιστούν όλες οι καταναλώσεις αναλυτικά, η περιοδικότητα επισκέψεων και ο αριθμός των επισκεπτών  καθώς και τα γεωγραφικά και κλιματολογικά δεδομένα της κατοικίας . Η ημερήσια κατανάλωση και η ένταση της ηλιακής ενέργειας στον τόπο της   είναι οι βασικοί παράγοντες για την αποτελεσματική μελέτη ενός αυτονομου  συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.

Σε περιπτωσεις μεγαλων καταναλωσεων για να ικανοποιήθουν απαιτήσεις  όπως κλιματισμός , θέρμανση- ψύξης  , τα αυτονμα συστηματα μπορούν να συνεργαστούν και με συστήματα ηλιοθερμίας και με συστήματα ηλιακής ψύξης  , ώστε να μην επιβαρύνουμε το σύστημα  με ενεργοβόρα ηλεκτρικά φορτία.

Σε κάθε περίπτωση ένα σωστά διαστοσολογημένο σύστημα καθίσταται μελλοντικά και  επεκτάσιμο. Επομένως ένας ιδιοκτήτης μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρότερο και φθηνότερο αυτόνομο σύστημα και την συνέχεια, αναλόγως τις ανάγκες του, να το επεκτείνει σταδιακά.

Ενδεικτικά εξοπλισμός Αυτόνομων Συστημάτων

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, μικρή ανεμογεννήτρια,  Μετατροπέας(Inverter) , Διαχειριστής Ενέργειας ή Ρυθμιστής Φόρτισης αναλόγως την τεχνοτροπία, Συσσωρευτές βαθειάς εκφόρτωσης, Βάσεις στήριξης, Πίνακας Ελέγχου, Ηλεκτρολογικό υλικό και προαιρετικά Γεννήτρια (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ)  για εφεδρεία.

Ο διαχειριστής μετατροπέας φροντίζει για την κάλυψη των φορτίων που ζητούνται στην κατανάλωση μέχρι το μέγιστο φορτίο για το οποίο σχεδιάστηκε το σύστημα. Ανάλογα με την διαθέσιμη παραγωγή από το φωτοβολταϊκό σύστημα και τις άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας που πιθανόν να έχουν προσαρμοστεί στο δίκτυο, εκτρέπει την ενέργεια κατάλληλα είτε για την κάλυψη της ζήτησης στην κατανάλωση ή για την φόρτιση των μπαταριών και φροντίζει για την διοχέτευση ενέργειας από την γεννήτρια όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Υβριδικά Συστήματα

Στην PVMAINT σχεδιάζουμε και υλοποιούμε υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη κάθε ενεργειακής ανάγκης σε μόνιμες και εξοχικές κατοικίες  , Μοναστηρια , επαγγεμαλατικους χώρους  και γενικά σε κάθε είδους εγκαταστάσεις έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της Δεδδηε αλλα  επιθυμούν να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με συστήματα ανανεωσημων πηγων ενέργειας και να εχουν την δυνατοτητα εφεδρειας μεσω Συσσωρευτων.

Τα υβρδικα συστήματα που προσφέρει η PVMAINT, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις τις κάθε περίπτωσης. Μπορούν να εγκατασταθούν σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα και προσφέρουν πολλές επιλογές επέκτασης για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Από την παραγωγή απ’ ευθείας στη κατανάλωση

Το μεγάλο πλεονέκτημα των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κατά την διάρκεια της ημέρας, οπότε έχουμε και την αιχμή της ζητούμενης ισχύος, διοχετεύεται απ’ ευθείας στις εκάστοτε καταναλώσεις. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την απαιτούμενη ενέργεια που εισάγουμε από το δημόσιο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και εξοικονομούμε χρήματα.

Τις ώρες που η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση δεν παράγει ενέργεια, το σύστημα εκμεταλλεύεται το φτηνό τιμολόγιο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και την διαθέσιμη ενέργεια από τους συσσωρευτές για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ενώ ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης των συσσωρευτών διακόπτεται η απορρόφηση ενέργειας από αυτούς και γίνεται χρήση του νυκτερινού ρεύματος για την φόρτιση τους.

Δυνατότητα εφεδρείας σε περιπτώση διακοπής  ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, τότε το σύστημα μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους συσσωρευτές και σε συνεργασία με την άμεσα παραγόμενη ισχύς των φωτοβολταϊκών να καλύψει για ένα χρονικό διάστημα τις καταναλώσεις μας.

Λειτουργία

Ο διαχειριστής μετατροπέας φροντίζει για την κάλυψη των φορτίων που ζητούνται στην κατανάλωση μέχρι το μέγιστο φορτίο για το οποίο σχεδιάστηκε το σύστημα. Ανάλογα με την διαθέσιμη παραγωγή από το φωτοβολταϊκό σύστημα και τις άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας που πιθανόν να έχουν προσαρμοστεί στο δίκτυο, εκτρέπει την ενέργεια κατάλληλα είτε για την κάλυψη της ζήτησης στην κατανάλωση ή για την φόρτιση των μπαταριών και φροντίζει για την διοχέτευση ενέργειας από το δημόσιο δίκτυο όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Ο διαχειριστής είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή ενέργειας από τους συσσωρευτές όποτε απαιτείται για παράδειγμα στην περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τέλος ο διαχειριστής μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το φτηνό νυκτερινό ρεύμα για την φόρτιση των συσσωρευτών, επιτυγχάνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Εξοικονόμηση

Η δυνατότητα εξοικονόμησης που μπορεί να προσφέρει το σύστημα είναι ανάλογη της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος και συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα απορρόφησης της ενέργειας αυτής από τα φορτία.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί υπο ιδανικές συνθήκες εγκατάστασης (ιδανικός προσανατολισμός και κλίση και ασκίαστος χώρος) να παράγει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα περίπου 1.400kWh ανα kW εγκατεστημένης ισχύος. Δηλαδή ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5kWp μπορεί να παράγει 7.000kWh. Αν υποθέσουμε ότι ένα σπίτι έχει συνολική ετήσια κατανάλωση 15.000kWh και έχει τα περισσότερα φορτία τις ώρες που το Φ/Β σύστημα παράγει ενέργεια, τότε μπορούμε να επιτύχουμε έως και 45% εξοικονόμηση.

Είναι σημαντικό το σύστημα να διαστασιολογείται βάση των φορτίων που υπάρχουν κατά τις ώρες παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος για να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας και να επιτυγχάνεται  εξοικονόμηση με υψηλή απόδοση. Όσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα του φωτοβολταϊκού συστήματος να καλύψει την κατανάλωση κατά τις ώρες παραγωγής τόσο μεγαλύτερη εξοικονόμηση επιτυγχάνουμε.

Ηλιακες Φωτοβολταϊκες Αντλίες Νερου

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα  άντλησης νερού, αποτελούν  την καλύτερη  λύση για τον εφοδιασμό νερού εκεί oπου δεν υπάρχει  ηλεκτρικό δίκτυο, για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ή εξοικονόμηση υγρών καυσίμων.

Οι ηλιακές  φωτοβολταϊκές  αντλίες ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες σε m³ (κυβικά μέτρα), Παροχής  πόσιμου νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές μονάδες, κήπους, άρδευση χωραφιών, διαχείριση λιμνών,ύδρευση πόλεων, ύδρευση σε χωριά, ύδρευση κατοικιών.

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα  άντλησης νερού LORENTZ, αποτελούν την καλύτερη  λύση για τον εφοδιασμό νερού εκεί oπου δεν υπάρχει  ηλεκτρικό δίκτυο, για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ή εξοικονόμηση υγρών καυσίμων

Οι κυριότεροι τύποι αντλιών είναι οι φυγοκεντρικές αντλίες και οι αντλίες θετικής εκτόπισης. Οι φυγοκεντρικές μπορεί να είναι αξονικές, ακτινικές ή μικτού τύπου. Επίσης διακρίνονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών πτερωτών, τη μέθοδο στεγανοποίησης μεταξύ άξονα και κελύφους, και πολλά άλλα στοιχεία της κατασκευαστικής διαμόρφωσης. Κάποιοι συνηθισμένοι τύποι αντλιών θετικής εκτόπισης είναι: παλινδρομική με έμβολα, περιστροφική με λοβούς, περιστροφική με γρανάζια.

Αρχή λειτουργίας φωτοβολταικων αντλιων

Στις λεγόμενες αντλίες θετικής εκτόπισης το ρευστό αναγκάζεται σε κίνηση με απευθείας μηχανική δράση κάποιου μηχανισμού (π.χ. έμβολο), και επιτυγχάνεται σταθερή παροχή όγκου. Στις φυγοκεντρικές αντλίες τα πτερύγια του ρότορα (πτερωτή) μεταβάλουν το πεδίο ροής προσδίδοντας περιστροφή στο υγρό. Κατόπιν η αυξημένη δυναμική πίεση μετατρέπεται σε στατική πίεση στο στάτορα. Κατάλληλη γεωμετρία/σχεδίαση των πτερυγίων του ρότορα και στάτορα είναι αναγκαία για την επίτευξη αποδεκτής υδροδυναμικής απόδοσης κατά τη λειτουργία της αντλίας, ανάλογα με τη περιοχή παροχών και πιέσεων για την οποία προορίζεται.

Μία κοινή παρανόηση είναι ότι οι αντλίες δημιουργούν πίεση. Οι αντλίες δημιουργούν ροή (παροχή) του υγρού και λόγω της αντίστασης ροής δημιουργείται η πίεση.

Γενικά Χαρακτηριστικά.

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση ,Υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής., Κατάλληλες για παροχή πόσιμου νερού.

Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Χαμηλότερο συνολικό κόστος από τη λειτουργία του συστήματος, λόγο εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων καυσίμων (βενζίνης, πετραιλέου). Οι ηλιακές αντλίες Περιλαμβάνουν controller MPPT , για λειτουργία από φωτοβολταϊκά. Μπορούν να συνδεθούν είτε απευθείας στα φωτοβολταϊκά, είτε μέσω μπαταρίας με εξωτερικό ρυθμιστή φόρτισης , ή με έξτρα ειδική συσκευή η οποία συνδέει την αντλία ή από γεννήτρια ρεύματος ή από φωτοβολταϊκά, μέσω ειδικού αυτοματισμού.

Ρυθμιστής  PS:

 • Έλεγχος και Λειτουργία Κινητήρα
 • Έλεγχος και Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό
 • Απομακρυσμένος Έλεγχος μεσω Internet
 • Προστασία από Αναποδη Πολικότητα
 • Προστασία από Υπερθεμανση και Υπερφόρτωση
 • Ενσωματωμένος ρυθμιστής MPPT
 • Διακοπή λειτουργίας κινητήρα για προστασία από χαμηλη μπαταρία
 • Τοποθέτηση στην Επιφάνεια χωρίς κανένα καταδυόμενο εξάρτημα

Κινήτηρας EC DRIVE HR/C :

 • Χωρίς συντήρηση του Κινητήρα DC
 • Στεγανότητα IP68
 • Ισορροπήμενη πίεση για απεριόριστη κατάδυση
 • Υλικά αντοχής στα προστατευτικά περιβλήματα (καρμον/κεραμικά)
 • Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 με προδιαγραφες πόσιμου νερού
 • Λαστιχο POM με προδιαγραφες πόσιμου νερού

Αντλία PE  HR/C :

 • Υψηλή αξιοπίστια και μεγάλη διαρκεια ζωής
 • Χωρίς ανεπίστροφη Βαλβίδα
 • Τυπος HR – Αντλία με ελικοειδή πτερύγια
 • Τύπος C – Αντλία Φυγοκεντρική
 • Βασικά εξάρτηματα – Στατης & Στροφέας
 • Στάτης γεωμετρικά φτιαγμένος από ανθεμτικό λάστιχο
 • Στροφέας από ανοξείδωτο ατσάλι χρωμιωμενο
 • Ανθεκτικό στις βλάβες από άμμο
 • Αυτόματος Καθαρισμός
 • Προστασια από Λειτουργία χωρίς νερό

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια QCELL:

Για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, χρησιμοποιόυνται  φωτοβολταϊκά πλαίσια Πολυκρυσταλλικού πυριτίου του κατασκευαστικού οίκου QCELL τύπου Q.PRO-G3 275 w

Ο συνδυασμός συνεχούς ελέγχου, ανάπτυξης, τεχνολογιών αιχμής και ποιοτικών υλικών, επιτρέπει στην QCELL να παράγει ποιοτικά και αξιόπιστα πλαίσια που εξασφαλίζουν στους πελάτες της απροβλημάτιστη παραγωγή ενέργειας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • 10 χρόνια εγγύηση προϊόντος
 • 25 χρόνια εγγύηση απόδοσης
 • Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών με άριστη After sales υποστήριξη
 • Πιστοποιήσεις IEC/EN 61215 (Ed.2), IEC/EN 61730

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:

Ο βασικός εξοπλισμός του συστήματος πλαισιώνεται από αρκετές διατάξεις περιφερειακού εξοπλισμού που είναι απαραίτητες για την λειτουργία  του, όπως είναι οι πίνακες AC και DC,  καλώδια , γειώσεις , ασφαλιστικές διατάξεις, αντικεραυνικά AC και DC,  υλικά υποδομής όπως σωλήνες σπιράλ , εκσχαρώσεις .

Όλα τα προτεινόμενα υλικά είναι επώνυμα και   πιστοποιημένα βάση οδηγιών ευρωπαϊκής ένωσης, κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση με την ποιότητα κα την αντοχή υλικών  να πρωταγωνιστούν

Bάσεις Αλουμινίου:

Οι Βάσεις στήριξης  αλουμινίου   για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στην εγκατάσταση  είναι του γνωστού Ελληνικού  οίκου Μεταλουμιν.

Οι βάσεις αυτές τηρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσον αφορά τη στατικότητα τους, την διάβρωση  και την μόνωση. Οι βάσεις είναι γρήγορες στο στήσιμο και εύκολα επεκτάσιμες σε περίπτωση προσθήκης επιπλέον φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Στο σύνολο θα τοποθετηθούν εξαρτήματα αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένα για αναπτυχθεί η κατασκευή στήριξης. Το εξάρτημα παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και αφαίρεσης οποιουδήποτε πάνελ της εγκατάστασης. Η Υποδομή για την έδραση των βάσεων θα είναι από οπλισμένο Σκυρόδεμα.

Παρακάτω σας παρουσίαζουμε συγλεκριμένες  προτάσεις άντλησης υδάτων μέσω ηλιακών Φωτοβολταϊκων αντλίων,  κατηγοροποιημένες  βάση της δυνατότητα αντλησης Κυβικών (m3)  Νερού ανα ώρα , ανα ημέρα και μήνα.

To σύστημα έχει διαστασολογηθεί για απευθείας αρδρευση και ποτισμα χωραφιού με σύστημα σταγόνων.

Το βάθος της γεώτρησης είναι υπολόγίσμενο  έως 120 μ και το συνολικό μήκος των σωληνώσεων ποτίσματος έως 3000 m.

ΦΒ Σύστημα 2.2 kw  Άντλησης Νερού 14 m3 μέσο όρο ανα ημερα

Χαρακτηριστικά Συστήματος :

 • Αντλία  HR-14H με Controler PS2-1800  –  1 τεμ.
 • ΦΒ Πλασια QCELL 275 W x 8 τεμ  -Σύνολο 2,2 kw
 • Βάσεις Αλουμινίου κλίσης 25 ° για έδραση σε βάση από Σκυρόδεμα – 1 set
 • Πίνακας ελέγχου και Ηλεκτρολογικό υλικό  – 1 set
 • Αξία Σύστηματος : 7.500 € + φπα
 • Συμπεριλαμβανεται η μετραφορά και εγκατασταση του Συστήματος

ΦΒ Σύστημα 5.5 kw  Άντλησης Νερού 23 m3 μέσο όρο ανα ημερα

Χαρακτηριστικά Συστήματος :

 • Αντλία  C-SJ5-25  με Controler PS2-4000  –  1 τεμ.
 • ΦΒ Πλασια QCELL 275 W x 20 τεμ  -Σύνολο 5,5  kw
 • Βάσεις Αλουμινίου κλίσης 25 ° για έδραση σε βάση από Σκυρόδεμα – 1 set
 • Πίνακας ελέγχου και Ηλεκτρολογικό υλικό  – 1 set
 • Αξία Σύστηματος : 12.000 € + φπα

Συμπεριλαμβανεται η μετραφορά και εγκατασταση του Συστήματος

ΦΒ Σύστημα 7.15 kw  Άντλησης Νερού 31 m3 μέσο όρο ανα ημερα

Χαρακτηριστικά Συστήματος :

 • Αντλία  C-SJ5-25  με Controler PS2-4000  –  1 τεμ.
 • ΦΒ Πλασια QCELL 275 W x 26 τεμ  -Σύνολο 7.15  kw
 • Βάσεις Αλουμινίου κλίσης 25 ° για έδραση σε βάση από Σκυρόδεμα – 1 set
 • Πίνακας ελέγχου και Ηλεκτρολογικό υλικό  – 1 set
 • Αξία Σύστηματος : 15.000 € + φπα
 • Συμπεριλαμβανεται η μετραφορά και εγκατασταση του Συστήματος

ΦΒ Σύστημα 9.35 kw Άντλησης Νερού 38 m3 μέσο όρο ανα ημερα

Χαρακτηριστικά Συστήματος :

 • Αντλία  C-SJ8-30 με Controler PS7K2-  1 τεμ.
 • ΦΒ Πλασια QCELL 275 W x 34 τεμ  -Σύνολο 9.35  kw
 • Βάσεις Αλουμινίου κλίσης 25 ° για έδραση σε βάση από Σκυρόδεμα – 1 set
 • Πίνακας ελέγχου και Ηλεκτρολογικό υλικό  – 1 set
 • Αξία Σύστηματος : 18.000 € + φπα
 • Συμπεριλαμβανεται η μετραφορά και εγκατασταση του Συστήματος

ΦΒ Σύστημα 11 kw  Άντλησης Νερού 56 m3 μέσο όρο ανα ημερα

Xαρακτηριστικά Συστήματος :

 • Αντλία  C-SJ8-44 με Controler PSK2-9 –  1 τεμ.
 • ΦΒ Πλασια QCELL 275 W x 40 τεμ  -Σύνολο 11.00  kw
 • Βάσεις Αλουμινίου κλίσης 25 ° για έδραση σε βάση από Σκυρόδεμα – 1 set
 • Πίνακας ελέγχου και Ηλεκτρολογικό υλικό  – 1 set
 • Αξία Σύστηματος : 21.000 € + φπα
 • Συμπεριλαμβανεται η μετραφορά και εγκατασταση του Συστήματος

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει οποιοδήποτε αυτόνομο και διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να σας προσφέρουμε το ιδανικό σύστημα, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας στείλετε ένα ερωτηματολόγιο, από το οποίο θα αντλήσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ανάγκες σας.

Κατεβάστε το ερωτηματολόγιο από εδώ

Η σωστή συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου και η προσκόμιση των απαραίτητων πληροφοριών εκ μέρους σας, θα μας βοηθήσει να προβούμε σε μία αξιόπιστη δωρεάν μελέτη και οικονομοτεχνική προσφορά για το επιθυμητό φωτοβολταϊκό σύστημα σας.

Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση θελήσετε.

Παρακαλώ για την αποστολή του παρόντος ερωτηματολογίου και των φωτογραφιών του χώρου εγκατάστασης στα παρακάτω στοιχειά:

PVMAINT IKE
Αγ. Σαράντα 22
18345 Μοσχάτο, Αττικής
Tel. (+30) 30 210 4810045– Fax. (+30) 210 210 4810096
E-Mail : info@pvmaint.gr URL : www.pvmaint.gr